fr
nl
en
Leden
Afhalingsplaats
Afhaling op: uur
om
Vlucht/trein Nr
Teruggave plaats
Teruggave op: uur
om
Vlucht/trein Nr
VOLGENDE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN


 De NV. ASTRAL RENT A CAR verhuurt het in deze huurovereenkomst beschreven voertuig aan de huurder, wiens identiteit en handtekening voorkomen op de bijgevoegde huurovereenkomst. De huurder erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

ARTIKEL 1: GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

1.Enkel de huurder, en/of de bestuurders waarvan de identiteit uitdrukkelijk vermeld is in de overeenkomst, mogen het voertuig besturen. Zij mogen dit enkel doen indien zij ten minste 23 jaar of 25 zijn volgens het gehuurd voertuig en sedert meer dan een jaar houder zijn van een reglementair rijbewijs. Houders van een voorlopig rijbewijs hebben geen toestemming. Als het voertuig bestuurd wordt door een andere persoon, zijn de verzekeringen "materiÎle schade", "diefstal" en "brand" niet van toepassing. In dat geval zijn de huurder en de niet gemachtigde bestuurder hoofdelijk aansprakelijk om ASTRAL te vergoeden voor de volledige geleden schade ongeacht de oorzaak ervan. De niet gemachtigde bestuurder stelt zich bovendien bloot aan een regresvordering van de "burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering".

2. De huurder en de eventueel gemachtigde bestuurders verbinden zich ertoe het gehuurde voertuig niet te gebruiken:

a. voor het vervoer onder bezwarende titel van passagiers of goederen;

b. voor het aandrijven of slepen van om het even welk voertuig, aanhangwagen of ander rollend of niet-rollend voorwerp;

c. n het kader van wedstrijden;

d. onder invloed van alcohol of verdovende middelen;

e. zonder de fysische vereisten te hebben om te rijden;

f. oor onwettige doeleinden of voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;

g. bij overbelasting;

 3. De huurder en de gemachtigde bestuurders moeten het voertuig altijd afsluiten bij niet-gebruik en de sleutels bij zich houden, in geval van diefstal moeten zij bewijzen deze verplichting te hebben nageleefd, meer bepaald door de sleutels van het voertuig voor te leggen.

4. Het voertuig mag in geen geval worden onderverhuurd.

5. Als de huurder van plan is om in het buitenland te rijden met het voertuig, moet hij daar Astral Rent A Car van op de hoogte brengen voor hij vertrekt en het land vermelden waar hij naar toe gaat. In dat geval machtigt hij Astral om de volledige of een gedeelte van de huurwaarborg te houden gedurende een periode van zes maanden en hiervan de strafrechtelijke boetes af te trekken die eventueel geÎist worden door de gerechtelijke overheid en de politie van de staat waarnaar hij zich begeeft.

6.De huurder mag geen bagagedrager op de wagen of een aanhangwagen aan de wagen bevestigen. Als hij deze verplichting niet nakomt, moet hij Astral vergoeden voor alle schade die zij opgelopen heeft uit dien hoofde. Bij verlies van sleutels moet de huurder betalen voor het vervangen van het slot, de sleutel en de diefstalbeveiliging. Deze prijs zal bewezen worden aan de hand van een offerte of een factuur en zal van de huurwaarborg gehouden worden.

 ARTIKEL 2: STAAT VAN HET VOERTUIG

Behoudens schriftelijke opmerkingen van zijn kant, op het ogenblik dat hij het voertuig in bezit neemt, erkent de huurder het gehuurde voertuig in perfecte staat van werking en volkomen gereinigd in ontvangst te hebben genomen; dat geldt ook voor de vijf luchtbanden: zij zijn in perfecte staat en vertonen geen insnijdingen.

ARTIKEL 3: HUUR - BRUIKLEEN - BETALING - VERLENGING

1.De huurprijs en de huurwaarborg moeten vooraf worden betaald, zelfs ingeval de huur wordt verlengd. Indien de woonplaats van de huurder gevestigd is buiten BelgiÎ, kan ASTRAL automatisch het saldo van de huurprijzen of de prijs voor de herstelling van de eventuele schade aan het voertuig afhouden, mits een aangetekend schrijver ter waarschuwing aan de huurder wordt gericht. Als de waarborg werd gesteld met een kredietkaart staat de huurder ASTRAL toe om genoemde kaart te debiteren voor de onbetaalde huurprijzen en de herstellingskosten. De huurder kan de huur niet betalen door middel van de huurwaarborg. Een verlenging van de huur is enkel geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen met ASTRAL en, behoudens diens akkoord, mits vooruitbetaling van de nieuwe huurprijs. De prijs voor de verlengingen wordt berekend prorata temporis, op basis van de prijs van de oorspronkelijke huurperiode. De huurder die het voertuig niet op de overeengekomen datum terugbezorgt, zonder deze voorwaarden te hebben nageleefd, zal strafrechtelijk worden vervolgd wegens misbruik van vertrouwen.

2.Sommige voertuigen kunnen worden uitgerust met beveiligingssystemen, onder meer via satellietopsporing. De huurder verklaart daarvan weet te hebben en mag dit systeem niet buiten werking stellen, wijzigen of demonteren, zelfs niet bij een panne of ongeval, zonder de voorafgaande toestemming van ASTRAL RENT A CAR. Anders zou van de huurder een vergoeding kunnen worden geÎist voor de vervanging van het systeem en zou hij zijn dekking tegen diefstal kunnen verliezen.

3.Alle bedragen die verschuldigd zijn door deze of gene partij en die op de vervaldag niet betaald zijn, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% en verzuimintresten ten belope van 12% per jaar.

ARTIKEL 4: BETALINGSVOORWAARDEN

1.De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van ASTRAL. Buiten de huurprijs moet de huurder op eerste verzoek van ASTRAL volgende betalingen uitvoeren:

a. De contractuele kilometervergoeding in functie van het aantal afgelegde kilometers door het voertuig tijdens de huurperiode; in geval van een defect aan de kilometerteller om eender welke reden, wordt het aantal aangerekende kilometer gebaseerd op 500 km per dag.

b. De bijkomende vergoeding voor interstedelijke diensten, of indien het voertuig niet wordt teruggebracht naar de zetel van ASTRAL.

c. Alle belastingen, heffingen en bijdragen die ten laste zijn van de huurder.

d. Alle boetes, kosten, uitgaven en belastingen die het gevolg zijn van een inbreuk op het verkeersreglement door de huurder of de gemachtigde bestuurder.

2.Elk bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% en verzuiminteresten van 12% per jaar.

ARTIKEL 5: VERPLICHTING TOT TERUGGAVE

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst brengt de huurder het voertuig terug naar de zetel van ASTRAL aan het einde van de huurperiode in de staat waarin hij het voertuig heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor alle schade opgelopen tijdens de huurperiode, ongeacht de oorzaak en de daders. Geen enkele omstandigheid noch overmacht ontslaan hem van deze verplichting, zelfs geen diefstal of verkeersongevallen die te wijten zijn aan derden. In geval van beschadigingen aan het voertuig op het ogenblik van teruggave, wordt de schade van ASTRAL (herstellingen - eventueel volledig verlies - duur van de blokkering van het voertuig, ...) bepaald op basis van een kostenraming van de herstelling, een factuur of het verslag van de deskundige die aangesteld werd door de verzekeraars. Deze documenten zijn van rechtswege inroepbaar tegen de huurder. Ingeval het voertuig aan ASTRAL wordt teruggegeven op een andere plaats dan op de zetel van deze laatste en het gehuurde voertuig beschadigd is, zal ASTRAL onmiddellijk een beschrijving daarvan laten opmaken en deze binnen een week per aangetekend schrijven aan de huurder zenden. Deze beschrijving is inroepbaar tegen de huurder op grond van het eenvoudige feit van het aangetekende schrijven. De aldus beschreven schade zal worden begroot zoals uiteengezet in de voorgaande alinea's. Het voertuig moet netjes teruggegeven worden. Als het interieur of de buitenzijde vuil zijn, zal de huurwaarborg niet teruggegeven worden en de prijs voor het schoonmaken, gaande van 13 € tot 25 €, zal hiervan afgetrokken worden. Er zal een bijkomende huurprijs van ÈÈn dag aangerekend worden voor ieder voertuig dat meer dan twee uur na de overeengekomen vervaltermijn ingeleverd wordt.

 

ARTIKEL 6: VERZEKERING

I. Het voertuig wordt verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, materiÎle schade, diefstal en brand door ASTRAL voor rekening van de huurder en de gemachtigde bestuurders. Enkel de huurder en de gemachtigde bestuurders kunnen genieten van deze waarborgen. Als een schadegeval te wijten is aan een fout van de huurder en/of de gemachtigde bestuurder, zijn zij hoofdelijk gehouden om aan ASTRAL een forfaitaire vergoeding te betalen van 175,00 euro + 21% BTW. Ingeval het voertuig wordt bestuurd door een niet-gemachtigde persoon, vervalt de verzekering materiÎle schade, diefstal en brand, en kan de verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid verhalen op de huurder en de bestuurder. De huurder en de gemachtigde bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de verschillende verzekeringspolissen die ASTRAL voor hun rekening ondertekende. Zij zullen deze zonder voorbehoud naleven. Meer in het bijzonder erkennen zij op de hoogte te zijn van het feit dat voor alle verzekeringen die het voertuig dekken, franchises gelden die in de huurovereenkomst worden vermeld, en dat deze franchises altijd voor hun rekening zijn, zelfs in geval van diefstal of vandalisme. Zij bevestigen officieel dat zij ervan op de hoogte zijn dat de verzekeraar "materiÎle schade" niet tussenkomt als de schade niet het gevolg is van een ongeval, maar een nalatigheid van de huurder eveneens indien het voertuig, op het ogenblik van de feiten, door iemand anders bestuurd wordt dan de huurder of de gemachtigde bestuurder. 2.In geval van een schadegeval tijdens de huurperiode verbindt de huurder zich ertoe: elk lichamelijk ongeval, elke diefstal, vrijwillige beschadiging of brand binnen de 24 uur te melden aan ASTRAL en aan te geven bij de politie. in de minnelijke officiÎle verklaring over het eventuele ongeval het volgende te vermelden; de omstandigheden, datum, plaats en uur van het ongeval, naam en adres van getuigen, naam en adres van de eigenaar, bestuurder van het andere voertuig, de nummerplaat van dit voertuig, de naam van de verzekeringsmaatschappij die het voertuig dekt en het nummer van de politie. ASTRAL elk verslag van de politie, rijkswacht of deurwaarder te overhandigen. in geen geval enige aansprakelijkheid te erkennen, noch tot een vergelijk te komen met derden. 3.Het voertuig wordt slechts verzekerd voor de duur van de huurperiode, behoudens de verlenging indien schriftelijk aanvaard door ASTRAL. 4.Schade aan het voertuig, veroorzaakt door hoogteverschil of slechte staat van de weg, is altijd ten laste van de huurder. Schade aan het dak en aan de bovenkant van gebruikswagens wordt niet gedekt door de verzekering materiÎle schade. 5.ASTRAL is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door de huurder of de gemachtigde bestuurder en, a fortiori, door een niet-gemachtigde bestuurder. 6.Ongeacht de oorzaak zal voor elk ongeval een bijkomend bedrag van 40,00 € + BTW betaald moeten worden voor administratieve kosten. 7.ASTRAL kan terugbetaling eisen van elke vrijstelling voorzien in de huurovereenkomst door voorafname van de waarborg.

 

ARTIKEL 7: ONDERHOUD, HERSTELLINGEN

De normale mechanische slijtage valt ten laste van ASTRAL. In geval van immobilisatie van het voertuig zullen de herstellingen slechts na schriftelijk akkoord en volgens de onderrichtingen van ASTRAL RENT A CAR uitgevoerd mogen worden. Zij moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerde kostenraming die ASTRAL RENT A CAR aanvaard heeft of van een gedetailleerde en betaalde factuur. De vervangen stukken moeten samen met deze betaalde factuur worden overgemaakt aan ASTRAL. Indien tijdens de loop van de huurovereenkomst herstellingen aan het voertuig uitgevoerd moeten worden, zal van ASTRAL onder geen enkel beding enige schadevergoeding gevorderd kunnen worden wegens laattijdige levering van het voertuig, annulering van de huur of immobilisatie. ASTRAL RENT A CAR zal niet aansprakelijk zijn voor ongevallen veroorzaakt door een constructiegebrek of -fout of door voorgaande herstellingen, zelfs bij ongevallen van personen of zaken.

ARTIKEL 8: BENZINE EN OLIE

De huurder dient permanent te waken over het water- en oliepeil. Om terugbetaling van de aankoop van smeermiddelen te verkrijgen, zal hij voor voldaan getekende facturen moeten voorleggen waarbij de gekochte hoeveelheden moeten overeenstemmen met de benodigde hoeveelheden gedurende de desbetreffende huurperiode. De brandstof is nooit in de huurprijs inbegrepen. Een supplement van 15,00 € BTW inbegrepen, zal worden aangerekend voor de kosten van tankvulling. ASTRAL behoudt zich het recht voor de volledige schade in rekening te brengen indien het voertuig beschadigd zou worden door een gebrek aan onderhoud en nazicht (water- en oliepeil, onderhoud, enz.). ASTRAL behoudt zich het recht voor om het volledige nadeel dat zij geleden heeft te factureren.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

De huurder of de gemachtigde bestuurder is strafrechtelijk aansprakelijk voor elke overtreding bij het rijden met en het gebruiken van het gehuurde voertuig. De huurder geeft ASTRAL RENT A CAR toestemming om van zijn waarborg alle sommen af te houden die worden geÎist als gevolg van een overtreding of te wijten zijn aan verkeerd parkeren, ongeacht de termijn. Bij elk verzonden document komt een toeslag voor verzendings- en beheerkosten. Des frais d'envoi et de gestion majoreront tout document envoyÈ.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wet. Voor elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ARTIKEL 11: BEPERKINGEN

Voor een aantal landen kunnen op het ogenblik van het afsluiten van de huurovereenkomst bijzondere huurbeperkingen gelden gelet op het verhoogde risico op diefstal: Het voertuig mag enkel worden gebruikt in de volgende landen: BelgiÎ, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-BrittanniÎ, ItaliÎ, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Republiek Ierland, Spanje, Zweden, Zwitserland, met inachtneming van de volgende beperkingen: - het voertuig niet gebruiken op eilanden van het Middellandse-Zeegebied, - de voertuigen van de categorieÎn C+-E-G-H-H+-J+-M-M+ niet gebruiken op het Italiaanse grondgebied. Iedere afwijking mag enkel gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ASTRAL RENT A CAR.